Amalan Yaumi

1699698951537

Ghaitsa Zahira Shafa – 11 Januari 2024

Tanggal

Salat Wajib

Salat Duha

Puasa Sunah

Qiyamul Lail

Dzikir Pagi

Dzikir Petang

: 2024-01-11

: Halangan

: Berhalangan

: Berhalangan

: Berhalangan

: Ya

: Ya

Sedekah

Baca Buku

Judul Buku

Olahraga

Olahraga lainnya

Foto

: Ya

: Ya

: The Alpha Girl's Guide

: Lainnya

: Jalan